لینک های مفید
صفحه اصلی > درباره ما > برنامه استراتژيك 

برنامه استراتژیک مرکزتحقیقات دندانپزشکی

ایجاد شبکه تحقیقاتی و اطلاع رسانی در حوزهدندانپزشکی

خرید و تجهیزو تکمیل ملزومات آزمایشگاهمرکز ، جهت تسهیل روند تحقیقاتدر راستای اولویت های مرکز

بررسی آیین نامه ها و نظارت بر فعالیت هایپژوهشی و اجرایی مرکز همسو با شاخصهای تولید دانش  وزارت متبوع

حمایتازطرحهایهمسوباالویتهایپژوهشیاعلامشدهدرمرکز

فراهم نمودن زمینه افزایش نشر و چاپ مقالات درمجلات معتبر خارجی و داخلی واختصاصا مجله تحت نظارت مرکز

فراهم نمودن زمینه افزایش تصویب طرحهای  تحقیقاتی اعضای مرکز

تدوین برنامه های حمایتی جهت جلب محققان در سطحدانشگاه و کشور

تعیین نیازهای آموزشی محققین عضو مرکز در زمینه انجام تحقیقات و مدیریت پژوهش

برگزاری کارگاه توانمند سازی اعضای مرکزتحقیقات بر اساس  نیاز سنجی انجام شده

برنامه پایش ،حمایت و تشویق محققینبرتر

ایجادهمکاریهایمتقابلاینمرکزبامراکزتحقیقاتیوصنعتیدرکشوربهمنظورافزایشبهروریدرتولیددانش

شناسایی و بررسی توان مراکز تحقیقاتی در سطح استان و کشور

مشارکت در برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی

برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 90


G1: اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

 

اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

G1

 

افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان 10% نسبت به سال قبل

G1

O1

 

بررسی آیین نامه ها و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و اجرایی مرکز در راستای شاخصهای تولید دانش که از طرف وزارت متبوع تعیین شده

G1

O1

S1

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

ابتدای سال

کارشناس ارزیابی مرکز

بررسی آیین نامه های وزارتی و دستور العملهای جدید محاسبه امتیاز سالانه مراکز

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

کارشناس ارزیابی مرکز

اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی مرکز

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

کارشناس ارزیابی مرکز

بررسی فعالیت پژوهشی اعضاء بصورت مستمر وارائه گزارش عملکرد سه ماه به شورای مرکز

A3

                   

 

 

 

اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

G1

 

افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان 10% نسبت به سال قبل

G1

O1

 

تدوین و تصویب برنامه های حمایتی جهت افزایش ساعات حضور و انجام فعالیتهای پژوهشی در مرکز

G1

O1

S2

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

ابتدای سال

رئیس مرکز

پیشنهاد شیوه نامه و ارائه راهکار به هیئت رئیسه دانشگاه

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

پی گیری موضوع و انجام هماهنگی با معاونت تحقیقات

A2

                       

 

 

اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

G1

 

افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان 10%  نسبت به سال قبل

G1

O1

 

فراهم نمودن زمینه افزایش نشر و چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی و داخلی

G1

O1

S3

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

-

-

-

 

رئیس مرکز

تعیین یک نفر از اعضاء به عنوان مسئول نشر در مرکز

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول نشر

بررسی و شناسایی مراکز معتبر و فعال در ارتباط با ترجمه و نشر مقاله

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول نشر

ارتباط با این موسسات و پی گیری روند تسهیل تهیه مقالات  اعضائ مرکز

A3

                       

 

 

 

 

اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

G1

 

افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان 10% نسبت به سال قبل

G1

O1

 

فراهم نمودن زمینه افزایش تصویب طرحهای  تحقیقاتی اعضای مرکز

G1

O1

S4

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

ابتدای سال

معاون پژوهشی مرکز

ارائه الگوریتم تصویب پروپوزال در مرکز

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

برگزاری مرتب جلسات مرکز

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

برگزاری گارگاه های توانمند سازی

A3

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

پی گیری روند داوری و تصویب طرح های ارائه شده به مرکز

A4

                       

 

 

 

اخذ تایید موافقت قطعی مرکز در وزارت متبوع

G1

 

افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان 10% نسبت به سال قبل

G1

O1

 

تدوین برنامه های حمایتی جهت جلب محققان در سطح دانشگاه و کشور

G1

O1

S5

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

ابتدای سال

اعضاي مركز

شناسايي محققين علاقمند به پژوهش در مراكز مختلف دولتي وغير دولتي

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

کارشناس مرکز

ارائه بروشورجهت توجيه محققين ساير مراكز دولتي و غير دولتي

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

اعضاي مركز

برگزاري كارگاه روش تحقيق با همكاري معاونت تحقیقات و فناوری و EDC دانشگاه

A3

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2: توسعه، بهبود و تسهیل روند انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی و تولید دانش در کشور

 

توسعه، بهبود و تسهیل روند انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی و تولید دانش در کشور

G2

 

 بهبود و تسهیل روند انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی در مرکز به میزان 15% نسبت به سال قبل

G2

O1

 

ایجاد شبکه تحقیقاتی و اطلاع رسانی در حوزه دندانپزشکی

G2

O1

S1

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

-

-

-

ابتدای سال

رئیس مرکز

تعیین مسئول وب سایت مرکز

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول وب سایت

انجام هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری جهت فعال نمودن وب سایت

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول وب سایت

تهیه محتوا و  content لازم جهت وب سایت

A3

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول وب سایت

ارائه محتوا و  content  وب سایت به شورا  و تایید آن

A4

ارائه گزارش

-

-

طی سال

مسئول وب سایت

بروز رسانی وب سایت

A5

                       

 

 

توسعه، بهبود و تسهیل روند انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی و تولید دانش در کشور

G2

 

 بهبود و تسهیل روند انجام تحقیقات در زمینه دندانپزشکی در مرکز به میزان 15% نسبت به سال قبل

G2

O1

 

تعیین الویت خرید و تجهیز ملزومات آزمایشگاه مرکز ، جهت تسهیل روند تحقیقات

G2

O1

S2

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

شورای مرکز

تهیه لیست الویت بندی شده

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

بررسی و ارائه راهکار تسریع در امور و روند خرید تجهیزات

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

شورای مرکز

هدایت طرحهای تحقیقاتی جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی غیر مصرفی

A3

-

-

-

طی سال

رئیس مرکز

انجام هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری

A4

                       

 

G3توانمند سازی مدیران گروه های تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

 

 توانمند سازی مدیران گروه های تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

G3

 

 توانمند سازی محققین عضو مرکز مرکز به میزان 10% بیش از سال قبل

G3

O1

 

تعیین نیازهای آموزشی مدیران پژوهشی و محققین عضو مرکز در زمینه تحقیقات و مدیریت تحقیق

G3

O1

S1

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

نیاز سنجی در این زمینه از محققین

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

هماهنگی با شورا جهت برگزاری گارگاه های لازم و الویت بندی شده

A2

                       

 

 

 

 

 توانمند سازی مدیران گروه های تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

G3

 

 توانمند سازی محققین عضو مرکز مرکز به میزان 10% بیش از سال قبل

G3

O1

 

برگزاری کارگاه توانمند سازی مدیران و اعضایی گروه های تحقیقاتی بر اساس شرح وظایف و نیاز سنجی انجام شده

G3

O1

S2

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

هماهنگی با EDC و مدرسین مربوطه

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

برگزاری گارگاه ها بترتیب اولویت

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

نظر سنجی و پایش مجدد در خصوص گارگاه های برگزار شده

A3

                       

 

 

 

 

توانمند سازی مدیران گروه های تحقیقاتی و محققین عضو مرکز

G3

 

 توانمند سازی محققین عضو مرکز مرکز به میزان 10% بیش از سال قبل

G3

O1

 

 برنامه پایش ،حمایت و تشویق محققین برتر

G3

O1

S3

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

تدوین شیوه نامه انجام پایش ، ارزیابی و تشویق محققین مرکز

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

هماهنگی لازم و اخذ تاییدیه شیوه نامه تهیه شده از معاونت تحقیقات و فناوری

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

اطلاع رسانی به اعضاء مرکز

A3

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

انجام برنامه پایش اعضاء و محققین مرکز

A4

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4: ایجاد همکاری های متقابل این مرکز با مراکز تحقیقاتی و صنعتی در کشور

 

ایجاد همکاری های متقابل این مرکز با مراکز تحقیقاتی و صنعتی در کشور

G4

 

افزايش همكاري هاي پژوهشي و مشاوره اي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور به میزان 10% نسبت به سال قبل

G4

O1

 

عقد قرار داد هاي في ما بين مركز با حداقل دو مركز تحقيقاتي در سطح كشور

G2

O1

S1

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

شناسایی و بررسی توان مراکز تحقیقاتی در سطح استان و کشور

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

عقد قرار داد همكاري با مراكز شناسايي شده(حداقل يك مركز)

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

رئیس مرکز

معرفي توانمنديهاي مركز (آموزشي - پژوهشي ) به ساير مراكز تحقيقاتي كشور

A3

                       

 

 

 

ایجاد همکاری های متقابل این مرکز با مراکز تحقیقاتی و صنعتی در کشور

G4

 

افزايش همكاري هاي پژوهشي و مشاوره اي با ساير مراكز تحقيقاتي كشور به میزان 10% نسبت به سال قبل

G4

O1

 

تعیین موانع و نقاط ضعف موجود در روابط بین مراکز تحقیقاتی و تلاش جهت انجام قرارداد و تفاهم نامه های مشترک تحقیقاتی

G2

O1

S2

 

روش پایش

هزینه به ریال

تجهیزات مورد نیاز

زمان اجراء

مسئول اجراء

                             فعالیت ها

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

بررسی آیین نامه های موجود

A1

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

ارائه راهکار تسهیل در جهت انجام قرارداد و تفاهم نامه های مشترک تحقیقاتی و تهیه پیش نویس آن به شورای مرکز

A2

ارائه گزارش

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

تدوین  قرارداد و تفاهم نامه مشترک تحقیقاتی و هماهنگی با معوت تحقیقات و فناوری

A3

-

-

-

طی سال

معاون پژوهشی مرکز

اطلاع رسانی به اعضا و محققین مرکز

A4